Print

संचालक मंडळ

विभागीय आयुक्त

पदसिद्ध अध्यक्ष

मा. श्री. एकनाथ डवले (भाप्रसे)

यशदाचे प्रतिनिधी

उपाध्यक्ष

नाव अप्राप्त

संस्था संचालक / प्रमुख

सदस्य

श्री. विवेक बी. गायकवाड

सहसचिव/उपसचिव/अप्पर सचिव (प्रशिक्षण) सामान्य प्रशासन विभाग

सदस्य

नाव अप्राप्त

विभागातील दोन जिल्हाधिकारी किंवा त्यांचे प्रतिनिधी प्रत्येकी दोन वर्षानी चक्राकार पद्धतीने

सदस्य

 1. जिल्हाधिकारी नाशिक
 2. जिल्हाधिकारी अहमदनगर

चार विभागीय विभाग प्रमुख प्रत्येक दोन वर्षानी चक्राकार पद्धतीने

सदस्य

 1. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक
 2. अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, नाशिक
 3. विभागीय सहसंचालक, कृषी विभाग, नाशिक
 4. सहा संचालक, तंत्र शिक्षण विभाग, नाशिक

अध्यक्षांनी संस्थेच्या प्रशिक्षकाधून नेमावायाची एक व्यक्ती

सदस्य

श्री. पी. बी. वाघमोडे
सहा. आयुक्त (भूसुधार)

विभागीय उपसंचालक, शालेय शिक्षण विभाग

सदस्य

श्री. भगवान सूर्यवंशी
उपसंचालक-शिक्षण

निबंधक किंवा तत्सम प्रशासकीय अधिकारी

सदस्य
सचिव

तहसीलदार, ना.म.प्र.प्र.

 • 01 logo india gov
 • 02 maharashtra
 • aadhar
 • gr
 • logo idrn
 • yashada logo 2012 2