Articles

Print

परिभाषा कोश ई-बुक

अर्थशास्त्र परिभाषा कोश PDF डाउनलोड करा.
औषधशास्त्र परिभाषा कोश PDF डाउनलोड करा.
कार्यदर्शिका PDF डाउनलोड करा.
कृषिशास्त्र परिभाषा कोश PDF डाउनलोड करा.
कृषिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली PDF डाउनलोड करा.
गणितशास्त्र परिभाषा कोश PDF डाउनलोड करा.
ग्रंथालय शास्त्र परिभाषा कोश PDF डाउनलोड करा.
जीवशास्त्र परिभाषा कोश PDF डाउनलोड करा.
धातूशास्त्र परिभाषा कोश PDF डाउनलोड करा.
१० न्याय व्यवहार कोश (सुधारित) PDF डाउनलोड करा.
११ न्यायवैद्यक व विषशास्त्र परिभाषा कोश PDF डाउनलोड करा.
१२ पदनाम कोश PDF डाउनलोड करा.
१३ प्रमाणलेखन नियमावली PDF डाउनलोड करा.
१४ प्रशासन वाक्प्रयोग PDF डाउनलोड करा.
१५ प्रशासनिक लेखन PDF डाउनलोड करा.
१६ भारताचे संविधान PDF डाउनलोड करा.
१७ भाषाविज्ञान व वाङ्मयविद्या परिभाषा कोश PDF डाउनलोड करा.
१८ भूगोलशास्त्र परिभाषा कोश PDF डाउनलोड करा.
१९ भूशास्त्र परिभाषा कोश PDF डाउनलोड करा.
२० भौतिकशास्त्र परिभाषा कोश PDF डाउनलोड करा.
२१ भौतिकशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (मराठी-इंग्रजी) PDF डाउनलोड करा.
२२ मंथन राजभाषा वर्षातील वैचारिक लेखांचे संकलन PDF डाउनलोड करा.
२३ मराठी टंकलेखन प्रवेशिका PDF डाउनलोड करा.
२४ मराठी लघुलेखन PDF डाउनलोड करा.
२५ मानसशास्त्र परिभाषा कोश PDF डाउनलोड करा.
२६ यंत्र अभियांत्रिकी परिभाषा कोश PDF डाउनलोड करा.
२७ रसायनशास्त्र परिभाषा कोश PDF डाउनलोड करा.
२८ राजभाषा परिचय PDF डाउनलोड करा.
२९ राजभाषा परिचय (कार्यरूप व्याकरण) PDF डाउनलोड करा.
३० राज्यशास्त्र परिभाषा कोश PDF डाउनलोड करा.
३१ लोकप्रशासन परिभाषा कोश PDF डाउनलोड करा.
३२ वाणिज्यशास्त्र परिभाषा कोश PDF डाउनलोड करा.
३३ विकृतिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली PDF डाउनलोड करा.
३४ वित्तीय शब्दावली PDF डाउनलोड करा.
३५ विद्युत अभियांत्रिकी परिभाषा कोश PDF डाउनलोड करा.
३६ वृत्तपत्र विद्या परिभाषा कोश PDF डाउनलोड करा.
३७ व्यवसाय व्यवस्थापन परिभाषा कोश PDF डाउनलोड करा.
३८ शरीरक्रिया शास्त्र परिभाषा कोश PDF डाउनलोड करा.
३९ शारीर परिभाषा कोश PDF डाउनलोड करा.
४० शासन व्यवहार शब्दावली (मराठी-इंग्रजी) PDF डाउनलोड करा.
४१ शासनव्यवहारात मराठी PDF डाउनलोड करा.
४२ शिक्षणशास्त्र परिभाषा कोश PDF डाउनलोड करा.
४३ संख्याशास्त्र परिभाषा कोश PDF डाउनलोड करा.
४४ साहित्य समीक्षा परिभाषा कोश PDF डाउनलोड करा.
४५ स्थापत्य अभियांत्रिकी परिभाषा कोश PDF डाउनलोड करा.
४६ तत्त्वज्ञान व तर्कशास्त्र परिभाषा कोश PDF डाउनलोड करा.
[ महत्वाचे: वरील सर्व परिभाषा कोशांचे सर्व अधिकार, भाषा संचालनालय, मराठी भाषा विभाग, मुंबई यांचे आहेत. ]
  • 01 logo india gov
  • 02 maharashtra
  • aadhar
  • gr
  • logo idrn
  • yashada logo 2012 2